New Password Rating: 0%
Lời khuyên cho một mật khẩu tốt
Sử dụng ký tự Viết Hoa và ký tự thường
Bao gồm ít nhất một biểu tượng (# $ ! % & etc...)
Không dùng thông tin cá nhân hoặc các từ thông dụng làm mật khẩu