Linux Hosting

TA1
 • Dung Lượng 300MB
 • Parked domain KGH
 • MySQL 1
 • Sao Lưu 7 ngày/lần
 • Tài khoản FTP 2
 • Email 5
 • CPU 120%
 • Physical Memory 512MB
 • I/O 3072
 • MySQL CPU 140%
 • Number of Processes 120
 • Current Connections 150
 • Thanh Toán tối thiểu 1 Năm
TA2
 • Dung Lượng 500MB
 • Parked domain KGH
 • MySQL 1
 • Sao Lưu 7 ngày/lần
 • Subdomain 4
 • Email 10
 • Tài khoản FTP 3
 • MySQL CPU 140%
 • Physical Memory 512MB
 • I/O 3072
 • Number of Processes 120
 • Current Connections 150
 • Thanh Toán tối thiểu 1 Năm
TA3
 • Physical Memory 1024MB
 • Parked domain KGH
 • MySQL 2
 • Sao Lưu 7 ngày/lần
 • Subdomain 6
 • Email 15
 • Tài khoản FTP 4
 • CPU 160%
 • I/O 4096
 • MySQL CPU 200%
 • Number of Processes 150
 • Current Connections 170
 • Thanh Toán tối thiểu 1 Năm
TA4
 • Dung Lượng 2048MB
 • Parked domain KGH
 • Tên Miền 3
 • Sao Lưu 7 ngày/lần
 • Subdomain 8
 • Email 20
 • Tài khoản FTP 5
 • MySQL 4
 • MySQL CPU 200%
 • Physical Memory 1024MB
 • I/O 4096
 • Number of Processes 150
 • Current Connections 180
 • Thanh Toán tối thiểu 1 Năm
TA5
 • Dung Lượng 4096MB
 • Parked domain KGH
 • Tên Miền 5
 • Sao Lưu 7 ngày/lần
 • Subdomain 10
 • Email 25
 • Tài khoản FTP 8
 • MySQL 6
 • MySQL CPU 200%
 • Physical Memory 1536MB
 • I/O 4096
 • Current Connections 200
 • Thanh Toán tối thiểu 1 tháng